บริการด้านภาษีอากร และระบบบัญชี
สำนักงานกฏหมายจอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ ให้บริการทางด้านภาษี และระบบบัญชีแก่นักลงทุนต่างชาติและคนไทยที่ต้องการปรึกษาเป็นการส่วนตัว และต้องการผลลัพธ์อย่างมืออาชีพ โดยมีการบริการทางด้านบัญชี ดังต่อไปนี้

บริการด้านภาษี
•  การเตรียมแบบฟอร์มการขอคืนภาษีประจำปี ภ.ง.ด. 91/ ภ.ง.ด. 90
•  การสมัครเป็นผู้เสียภาษี (บุคคลและนิติบุคคล)
•  บริการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ ต่อกรมสรรพากร
•  การหักภาษี ณ ที่จ่าย รายเดือน (เงินเดือน เอกสาร และการเบิกจ่าย)
•  รายงานภาษีครึ่งปี

บริการด้านบัญชี
•  บริการด้านการเงิน การบัญชีแก่ชาวต่างชาติที่ลงทุนในประเทศไทย
•  ตรวจสอบบัญชีประจำปี (กำไร ขาดทุน และบัญชีงบดุล)
•  ตรวจดูระบบบันทึกค่าใช้จ่ายภายใน และบัญชีบริษัท

บริการอื่นๆ
•  การสมัครเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคม และผลตอบแทน

บริษัท ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทย จะมีการกำหนดชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และชำระภาษีเงินได้จากรายได้ที่ได้รับเข้ามา จากทั้งในและต่างประเทศ บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศไทย ถูกกำหนดให้เสียภาษีในส่วนของเงินได้ที่ได้รับจากในประเทศไทย ภาษีต่างๆ ขี้นอยู่กับพื้นฐานครึ่งปีภายใน 150 วัน ของการปิดบัญชีรอบหกเดือน และนายจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้จากลูกจ้างของตน ยกเว้นกรณีบริษัทใหม่ที่ไม่ได้เข้าร่วม การคืนภาษีจะต้องยื่นพร้อมใบแสดงการตรวจสอบบัญชี ผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือ จะต้องกรอกการขอคืนครึ่งปี และจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของการคำนวนภาษีเงินได้รายปี ภายในสิ้นเดือนที่แปดของระยะเวลาบัญชี ผู้ที่ไม่ยื่นคำร้องขอคืนภาษี ยื่นเรื่องช้า หรือ กรอกข้อมูลการขอคืนภาษีไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่ตรงตามจริง จะมีบทลงโทษต่อผู้นำจ่ายภาษี การไม่ยื่นคำร้องขอคืนภาษี และไม่ยินยอมขอชำระภาษีเพิ่มในภายหลังนั้น จะมีการลงโทษโดยปรับเท่ากับ หรือสองเท่าของจำนวนภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม การลงโทษนี้จะมีผลในสามสิบวันของการประเมิน ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล และการขอคืนภาษีจะต้องกระทำก่อนสิ้นเดือนมีนาคม

อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาบริการท่านอย่างสุดความสามารถ