บริการงานด้านคดีความ

คดีอาญา
คดีแพ่ง
คดีหย่า
คดีครอบครัว
คดีแรงงาน
คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

บริการด้านนิติบุคคล และการค้า
•  การลงทุนในประเทศไทย
•  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
•  การก่อตั้งบริษัทต่างชาติ หรือสาขา
•  บัตรผู้เสียภาษี และ การขอยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
•  ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว
•  ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร
•  บริการเชิงพาณิชย์
•  ร่างสัญญา และข้อตกลง

บริการทำเรื่องเข้าเมือง
•  วีซ่าเข้าเมือง
•  วีซ่าหนึ่งปี
•  วีซ่าเกษียณ
•  วีซ่าแต่งงาน
•  ต่อวีซ่า
•  การขออนุมัติการอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนด
•  พำนักอาศัยถาวร
•  วีซ่าผู้ติดตาม

บริการส่วนตัว
•  บริการเอกสารรับรองโดยทนายความ
•  ข้อตกลงว่าด้วยการแต่งงาน/การจดทะเบียนสมรส

•  พินัยกรรม/ การจัดแบ่งทรัพย์สิน
•  การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและคอนโดมิเนียม
•  ใบขับขี่ 
•  บริหารจัดการทรัพย์สิน
•  ทนายความ

บริการด้านแรงงาน
•  ใบอนุญาตทำงาน
•  สัญญาจ้างงาน/ระเบียบสถานที่ทำงาน

บริการวีซ่าไทย
•  วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทบี
•  วีซ่าพำนักชั่วคราวหนึ่งปี ประเภทโอ
•  วีซ่าหลังเกษียณ
•  วีซ่าทั่วไป และ ปรึกษาเรื่องการพำนักถาวร
•  ต่อวีซ่า
•  ขอวีซ่า

ใบอนุญาตทำงาน
กฎหมาย แรงงานต่างด้าว กำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาติทำงานก่อนที่จะเริ่มงานในประเทศไทย นอกจากว่า ยื่นเรื่องภายใต้กฏหมายส่งเสริมการลงทุน ในกรณีนี้จะมีเวลาให้ยื่นเรื่องได้ภายใน 30 วัน ผู้ที่ถือวีซ่าพำนักชั่วคราวได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และได้รับอนุญาต ให้ทำงานในช่วงที่ใบอนุญาตทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ผู้ให้คำปริกษาด้านกฎหมายที่มีความเชียวชาญด้านการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน และ การยื่นขอวีซ่า

ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา สำนักกฎหมาย จอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา แก่ทุกๆท่าน