การจดทะเบียนบริษัท

ในประเทศไทยนั้น มีองค์การทางธุรกิจอยู่สามประเภทคล้ายคลึงกับประเทศอื่นๆ นั่นคือ บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด  รูปแบบองค์กรทางธุรกิจที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนชาวต่างชาติคือ บริษัทจำกัด ซึ่งบริษัทจำกัดนั้นจำเป็นจะต้องมีรายชื่อผู้ถือหุ้น อย่างน้อยสามคน และต้องยื่นคำร้องร่วมกัน ต้องรวมกลุ่มกันตามกฎหมายจดทะเบียนบริษัท และต้องมีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ต้องทำตามกระบวนการทางบัญชี รายละเอียดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร และพระราชบัญญัติด้านบัญชี ต้องมีการทำงบดุลหนึ่งครั้งต่อปี และยื่นแบบต่อสรรพากร และกรมทะเบียนการค้า นอกจากนี้บริษัทต้องหักภาษีเงินได้จากเงินเดือนของพนักงานทุกคนในแต่ละเดือน เพื่อเสียภาษี ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีสำนักงานกฎหมายและบัญชี ดูแลกิจการของท่าน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขในอนาคตโดยที่ท่านไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา สำนักกฎหมาย จอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแก่ทุกๆท่าน

สำนักกฎหมายจอมพล ศิริชัย และสิริวิชญ์ ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้วยคุณภาพระดับมาตรฐาน ดั่งหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเชียงใหม่ ลูกค้ายังสามารถได้รับคำแนะนำในทันทีในการบริการจัดตั้งบริษัท และการเข้าถึงบริการด้านกฎหมายอย่างครบถ้วน ลูกค้าของเรา จะได้รับการดูแลอย่างเป็นส่วนตัว จากผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่มากด้วยประสบการณ์ เจ้าหน้าที่มืออาชีพของเราจะช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งในส่วนของการบริหารร่วม ด้วยความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการ และการพัฒนางานทางด้านกฎหมายของเรา

บริษัท สำนักกฎหมายจอมพล ศิริชัยและ สิริวิชญ์ จำกัด เราดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้กับลูกค้าของเรา ทั่วประเทศไทยมาแล้วมากมาย ไม่น้อยกว่า 100 บริษัท ดังนั้นจึงเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดต้ังบริษัทของเราได้ ซึ่งราคาในการดำเนินการของเรานั้น จะถูกส่งไปให้ท่านในรูปแบบในเสนอราคา ซึ่งไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นก่อนดำเนินการ เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งเป็นราคาทีเป็นกลางและเป็นธรรม โดยคำนวนตามบริการที่ท่านได้รับ ซึ่งเราจะคำนวนราคาค่าบริการและค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆให้แก่ท่าน โดยไม่มีการเรียกเงินเพิ่มเติมใดๆ อีก ในภายหลัง

ดังนั้นอย่าลังงเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีส่วนร่วมในการเริ่มกิจการของท่าน เพื่อความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจของท่านต่อไป